I DIECEZJALNA KONGREGACJA Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło Życie Diecezji Łomżyńskiej

 

Szczęść Boże,

Z radością przyjęliśmy, jako członkowie Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie decyzję Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego o powołaniu z dniem 29 marca 2018 roku publicznego stowarzyszenia wiernych Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej i zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia.

W związku z tym, że zostałem wyznaczony do pełnienia obowiązków Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie i zwołania Diecezjalnej Kongregacji do dokonania wyboru trzech kandydatów na Moderatora Diecezjalnego przed upływem trzech miesięcy od powołania sekcji diecezjalnej Stowarzyszenia, wobec powyższego na podstawie pkt. 5 Przepisów przejściowych dla sekcji diecezjalnych Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie przyjętych przez I Kongregację Diakonii dnia 6 maja 2001 r.

zwołuję na dzień 26 maja 2018 roku

I Diecezjalną Kongregację

Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej

(nazwaną dalej I DIECEZJALNĄ KONGREGACJĄ)

 1. I DIECEZJALNA KONGREGACJA odbędzie się w Łomży w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym pw. Świętej Rodziny ul. Sadowa 3 (tzw. Biały domek)

 2. Do udziału w I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI, zwołanej do Łomży na dzień 26 maja 2018 roku, zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie posługujących w diecezji łomżyńskiej.

 1. Do udziału w I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI zapraszam w charakterze gości następujące osoby nie będące członkami Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło Życie Diecezji Łomżyńskiej:

 1. moderatorów rejonowych Ruchu Światło-Życie diecezji łomżyńskiej,

 2. członków Kręgu Diecezjalnego Domowego Kościoła diecezji łomżyńskiej tj. Moderatora Diecezjalnego Domowego Kościoła, pary rejonowe Domowego Kościoła oraz moderatorów rejonowych Domowego Kościoła,

 3. moderatorów i odpowiedzialnych świeckich diecezjalnych diakonii specjalistycznych.

 1. Dla właściwego przygotowania I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI powołuję Sekretariat Przygotowawczy Kongregacji, w skład którego wchodzą następujące osoby:

         a) Jacek Wróblewski

         b) Agata Płońska

         c) Sebastian Urbański

5. Zadaniem I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI będzie wybór kandydatów na Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie diecezji łomżyńskiej.

 1. Członkowie Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej na I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI dokonają wyboru trzech kapłanów – kandydatów rekomendowanych Biskupowi Łomżyńskiemu do powołania na Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie zgodnie z § 7 Statutu Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej,

 2. kandydatami na Moderatora Diecezjalnego są wszyscy kapłani diecezji łomżyńskiej posługujący w Ruchu Światło-Życie,

 3. wszyscy członkowie Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej mają prawo do zgłoszenia kandydatów na Moderatora Diecezjalnego,

 4. zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez Sekretariat Przygotowawczy Kongregacji pod adresem e-mail: aleksuch@kuria.lomza.pl do dnia 24.05.2018 roku,

 5. zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata wraz z krótką prezentacją uwzględniającą formację kandydata w Ruchu Światło-Życie i pełnione posługi,

 6. Sekretariat Przygotowawczy Kongregacji, po uzyskaniu zgody kandydatów na kandydowanie, przygotuje na I DIECEZJALNĄ KONGREGACJĘ każdemu członkowi Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie diecezji łomżyńskiej:

         – Listę kandydatów na Moderatora Diecezjalnego

           oraz

         projekt Regulaminu wyborów kandydatów na Moderatora Diecezjalnego.

 1. Ponadto uczestnicy I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI wybiorą reprezentantów Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło- Życie Diecezji Łomżyńskiej do Diecezjalnej Diakonii Jedności.

 1. Członkowie Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej na I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI dokonają wyboru spośród członków Diakonii osób wchodzących w skład Diecezjalnej Diakonii Jedności w liczbie ustalonej przez I DIECEZJALNĄ KONGREGACJĘ zgodnie z § 8 pkt 1. lit. e. Statutu Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej,

 2. kandydatami na reprezentantów do Diecezjalnej Diakonii Jedności są wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej nie wchodzący z urzędu w skład Diecezjalnej Diakonii Jedności,

 3. wszyscy członkowie Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej mają prawo do zgłoszenia kandydata na reprezentantów do Diecezjalnej Diakonii Jedności,

 4. zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą przed Kongregacją przez Sekretariat Przygotowawczy Kongregacji na adres e-mail: aleksuch@kuria.lomza.pl lub w czasie trwania I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI. Kandydaci nieobecni na I Diecezjalnej Kongregacji są obowiązani przekazać informację do Sekretariatu Kongregacji o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

 1. Sekretariat Przygotowawczy Kongregacji przygotuje na I DIECEZJALNĄ KONGREGACJĘ każdemu członkowi Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie diecezji łomżyńskiej:

         – projekt Regulaminu wyborów Reprezentantów I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI do Diecezjalnej Diakonii Jedności.

 1. W związku z ogłoszeniem prze Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie VIII Kongregacji Stowarzyszenia Diakonia, które odbędzie się w Krościenku w dniach 16-18.XI.2018 roku, uczestnicy I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI wybiorą dwóch reprezentantów Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło- Życie Diecezji Łomżyńskiej na w/w VIII Kongregację Stowarzyszenia Diakonia.

 1. Członkowie Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej na I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI dokonają wyboru spośród członków Diakonii dwóch reprezentantów na VIII Kongregację Stowarzyszenia Diakonia,

 2. kandydatami na reprezentantów na VIII Kongregację Stowarzyszenia Diakonia są wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej,

 3. wszyscy członkowie Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej mają prawo do zgłoszenia kandydata reprezentantów na VIII Kongregację Stowarzyszenia Diakonia,

 4. zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą przed Kongregacją przez Sekretariat Przygotowawczy Kongregacji na adres e-mail: aleksuch@kuria.lomza.pl lub w czasie trwania I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI. Kandydaci nieobecni na I Diecezjalnej Kongregacji są obowiązani przekazać informację do Sekretariatu Kongregacji o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

 1. Sekretariat Przygotowawczy Kongregacji przygotuje na I DIECEZJALNĄ KONGREGACJĘ każdemu członkowi Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej:

         – projekt Regulaminu wyborów Reprezentantów na VII Kongregację Diakonii.

 1. Członkowie Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej na I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI dokonają wyboru spośród członków Diakonii Skarbnika, który do czasu wyboru Ekonoma Diakonii Diecezjalnej zgonie z § 13 Statutu Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej, będzie odpowiedzialny za pobieranie składek członkowskich wg zasad określonych w uchwale III Kongregacji Diakonii Centralnej Diakonii Jedności.

 1. Kandydatami na Skarbnika są wszyscy Członkowie Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej,

 2. wszyscy członkowie Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej mają prawo do zgłoszenia kandydata na Skarbnika,

 3. zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą przed Kongregacją przez Sekretariat Przygotowawczy Kongregacji na adres e-mail: aleksuch@kuria.lomza.pl lub w czasie trwania I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI. Kandydaci nieobecni na I Diecezjalnej Kongregacji są obowiązani przekazać informację do Sekretariatu Kongregacji o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

 1. Sekretariat Przygotowawczy Kongregacji przygotuje na I DIECEZJALNĄ KONGREGACJĘ każdemu członkowi Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej:

         – projekt Regulaminu wyborów Skarbnika i zasad opłacania składek członkowskich.

 1. Plan kongregacji:

I Diecezjalna Kongregacja Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej,  Łomża, dnia 26 maja 2018 roku

(uwaga: podane godziny mogą ulec nieznacznym przesunięciom w związku ze święceniami prezbiteratu w Katedrze łomżyńskiej)

12.30 – Rejestracja uczestników, obiad

13.00 – Modlitwa

13.30 – Otwarcie obrad kongregacji: ks. Aleksander Suchocki p.o. Moderatora Diecezjalnego

           – przyjęcie porządku obrad I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI,

           – wybór Przewodniczącego obrad,

           – wybór komisji skrutacyjnej do podliczania głosów w trakcie głosowań,

           – wybór Sekretariatu Kongregacji.

14.00 – Wprowadzenie ks. Aleksander Suchocki „Cel Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie”

14.30 – Przedstawienie zgłoszonych kandydatów na Moderatora Diecezjalnego

          – przyjęcie Regulaminu wyborów kandydatów na Moderatora Diecezjalnego,

          – wybór trzech kandydatów I DIECEZJALNEJ KONGRAGACJI rekomendowanych Biskupowi Łomżyńskiemu na Moderatora Diecezjalnego,

          – przyjęcie Listu Jedności do Biskupa Łomżyńskiego,

          – przerwa w obradach,

          – debata na temat utworzenia Diecezjalnej Diakonii Jedności,

          – przyjęcie regulaminu Wyborów Reprezentantów I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI do Diecezjalnej Diakonii Jedności,

          – wybory reprezentantów I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI do Diecezjalnej Diakonii Jedności,

          – wprowadzenie ks. Aleksandra Suchockiego dotyczące VIII Kongregacji Stowarzyszenia Diakonia,

          – wybór reprezentantów I DIECEZJALNEJ KONGREGACJI do VIII Kongregacji Diakonii,

          – przyjęcie Regulaminu wyborów Skarbnika i zasad opłacania składek członkowskich,

          – wybory Skarbnika,

          – podsumowanie kongregacji,

           – wieczorna modlitwa uwielbienia i zakończenie Kongregacji.

p.o. Moderatora Diecezjalnego
ks. Aleksander Suchocki

 

Może Ci się również spodoba