Sekcja diecezjalna Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie

 

29 marca 2018 r pełniący obowiązki Moderatora Diecezjalnego ks. kan. Aleksander Suchocki skierował prośbę w imieniu członków Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie z Diecezji Łomżyńskiej do JE Ks. Bpa Janusza Stepnowskiego, Ordynariusza Łomżyńskiego, o erygowanie sekcji diecezjalnej Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie pod nazwą „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Łomżyńskiej” stosownie do § 1 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” i kanonu 312 § 1 pkt. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jak również o nadanie kościelnej osobowości prawnej.

Dalsze prace Stowarzyszenia zostaną kontynuowane po zwołaniu Diecezjalnej Kongregacji Diakonii, która według statutu musi spotykać się minimum raz na trzy lata. Utworzenie sekcji diecezjalnej porządkuje prawno-kościelną sytuację Ruchu w naszej diecezji poprzez możliwość wyboru trzech kandydatów, aby z nich Biskup Łomżyński mógł wybrać Moderatora Diecezjalnego. Umożliwia to również wszczęcie postępowania w celu nabycia świeckiej osobowości prawnej w trybie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, co ułatwi administrowanie dobrami doczesnymi Ruchu.

Kto może być członkiem Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie?

Według Statutu Stowarzyszenia:

1. Członkami DIAKONII mogą stać się osoby spełniające następujące warunki:
1) odbycie formacji podstawowej Ruchu Światło-Życie według programów ustalonych dla ich stanu i powołania,
2) uczestnictwo w życiu i pracy wspólnoty Ruchu Światło-Życie,
3) członkostwo w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka,
4) ukończone 18 lat.
2. Osoby, które nie odbyły formacji podstawowej mogą uzyskać członkostwo DIAKONII po spełnieniu indywidualnych wymagań formacyjnych określonych przez Centralną Diakonię Jedności.

§ 30

1. Gotowość wstąpienia do DIAKONII zostaje wyrażona przez kandydata po odbyciu specjalnych rekolekcji, zwanych Oazą Rekolekcyjną Diakonii (ORD).
2. Gotowość wstąpienia do DIAKONII musi uzyskać akceptację Diecezjalnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie, właściwej dla miejsca posługi kandydata. Od decyzji odmownej, która musi być doręczona wraz z pisemnym uzasadnieniem, przysługuje prawo odwołania się do Centralnej Diakonii Jedności.
3. W szczególnych i wyjątkowych przypadkach wystarczająca jest akceptacja Centralnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie.

§ 31

1. Nabycie członkostwa następuje poprzez wpisanie przez Moderatora Generalnego w poczet członków DIAKONII.
2. Uroczyste potwierdzenie członkostwa następuje przez błogosławieństwo Moderatora Generalnego.

§ 33

1. Do obowiązków członków DIAKONII należy:
1) uczestnictwo w życiu i pracy wspólnoty Ruchu Światło-Życie,
2) realizowanie celów statutowych DIAKONII,
3) przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i regulaminów DIAKONII,
4) opłacanie składek członkowskich,
5) w miarę możliwości wspieranie materialne działalności DIAKONII i Ruchu Światło-Życie.
2. Członkowie DIAKONII mają prawo do:
1) korzystania z pomocy DIAKONII,
2) zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących DIAKONII.

 

Prosimy o modlitwę wszystkich członków i sympatyków Ruchu Światło-Życie o owoce zbliżającej się Kongregacji Stowarzyszenia.

Może Ci się również spodoba